ชุดชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรมตรวจงานชุมชนสัมพันธ์ สภ.หนองบัวเหนือภาพการตรวจงานชุมชนสัมพันธ์ ของ สภ.หนองบัวเหนือ เมือวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น.